ISPS

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av IMO (International Maritime Organisation), FNs sjøfartsorganisasjon. Hensikten er å øke maritim ”safety and security” ved å opprette preventive tiltak for å bekjempe sikkerhetstrusler mot skip i internasjonal fart og havner som anløpes av slike skip. Koden skal også forhindre at skip benyttes til å transportere våpen, personer eller annet som kan benyttes ved terrorhandlinger. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket. Sikkerhetstiltakene i Borg Havn IKS ulike haveanlegg utgjør en integrert del av virksomhetens arbeid innen Helse ,Miljø, Sikkerhet og Beredskap.  

ADGANG TIL ISPS HAVNEANLEGG

Adgang til havneanleggene er i tråd med nasjonale krav begrenset slik at det kun er forhåndsgodkjent personell som får tilgang til disse. Skipet eller oppdragsgivere etablert inne på ISPS havneanlegget kan med forhåndsgodkjenning ta imot besøk, men dette må varsles i god tid. Alt personell inne på våre ISPS havneanlegg skal ha et midlertidig eller permanent adgangskort, samt at kjøretøy skal ha gyldig kjøretillatelse utstedt av Borg Havn IKS. Det er også et krav gjennom forskrift at man skal ha med seg gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort med bilde eller pass).

Bedrifter som har hyppige ærende i havnen, kan etter å ha inngått sikringskontrakt søke om permanente adgangskort til egne ansatte etter gjennomført opplæring i ISPS-koden.

ISPS KURS

Bedrifter som kan vise til gyldig sikringskontrakt kan søke om adgangskort til de terminaler som omfattes av Borg Havn IKS . Følgende kursleverandører er godkjent av Borg Havn IKS i forbindelse med gjennomføring av elektronisk av ISPS kurs:

Det er kun sikringsansvarlig i bedriften som har anledning til å søke om adgangskort til bedriftens ansatte.

SIKRINGSKONTRAKT

Borg Havn IKS inngår sikringskontrakter med bedrifter som benytter havnen regelmessig. Ved navneendringer skal nytt navn informeres til Borg Havn IKS via epost til havneoppsynet@borg-havn.no. Ved endring av organisasjonsnummer må bedriften inngå en ny sikringskontrakt med Borg Havn IKS.

FOTO/VIDEO

Inne på ISPS havneanlegg er det i utgangspunktet foto/video-forbud. Ved behov for fotografering eller opptak, skal det søkes om tillatelse på vår epost; havneoppsynet@borg-havn.no.