Borg Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Morselskapet utgjør sammen med datterselskap og tilknyttede selskap (Borg Havn Eiendom AS/Habornveien 60, Borg CO2 og Borg CO2 Terminal) et konsern.

Selskapets vedtekter er en selskapsavtale som er forankret i de enkelte by- / kommunestyrer. Selskapsavtalen er utarbeidet i tråd med bestemmelser i lov om interkommunale selskap, og sier noe om selskapets formål, styrende organer og rammebetingelser.

Øverste organ i selskapet er representantskapet som består av tre medlemmer – ordførerne i deltakerkommunen med varaordførerne som personlig varamedlemmer. Representantskapet velger styremedlemmer, og det er opprettet en egen valgkomite som innstiller kandidater for representantskapet.

Funksjonstid for representantskapet er fire år og følger kommunevalgperioden. I henhold til Selskapsavtalen avholdes det eiermøte/representantskapsmøte i selskapet minimum to ganger årlig.

 

Representantskapet 2024-2028:

Magnus Arnesen, ordfører Sarpsborg (leder)

Mona Vauger, ordfører Hvaler (nestleder)

Arne Sekkelsten, ordfører Fredrikstad

 

Havnestyret 2024-2026:

Havnestyret består av syv medlemmer og en vararepresentant for de ansatte. Styret velges for en funksjonstid på to år, med mulighet til ytterligere to perioder (seks år).
Det avholdes cirka seks møter i året.

Navn Posisjon
Trond Rino Delbekk Styreleder
Mariann Karlsen Nestleder
Cecilie Jonassen Styremedlem
Tina Bergstrøm Styremedlem
Terje Karolin Lyngaas Styremedlem
Kurt Allan Hansen Styremedlem
Thomas Rein Styremedlem, ansatt representant
Charlotte Iversen Vara, ansatt representant

Borg Borg Havn IKS er eier og deleier i tre datterselskaper. Styresammensetningen er vist under:

 

Borg Havn Eiendom AS (og datterselskap Habornveien 60 AS)

Trond Delbekk (styreleder)

Mariann Karlsen

Terje Lyngaas

 

Borg CO2

Harald Rønneberg (styreleder)

Mariann Karlsen

Sean Martyn

Gianluca Di Federico Mangifesta

Pål Mikkelsen

Jannicke Bjerkås

Patrik Axelsson

 

Borg Hydrogen AS