Elektrisk på sjøen – Klimasatsmidler til «Grønn kystring»

juli 1, 2021

Skjærhallen 3

Borg Havn skal sammen med sine tre eierkommuner og Viken fylkeskommune utrede et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Samarbeidprosjektet har fått 352 000 kroner i Klimasats-støtte i år. 

Forprosjektet «Grønn kystring» skal se på muligheten å etablere et konsept for et felles ladenettverk for elbåter i regionen som samordner ladebehov hos ulike brukergrupper, slik som kommunale tjenestebåter, fritidsbåter, lokale ferger for passasjer- og varetransport og fiskeflåten. Det skal legges vekt på størst mulig sambruk av infrastruktur for best mulig tilbud og effektiv ressursbruk. Ladeinfrastrukturen bør være skalerbar i takt med etterspørselen samtidig som det skal ses på muligheten for å lade kjøretøy og fritids- og yrkesbåter med samme infrastruktur.

Forprosjektet vil bygge på erfaringer og kunnskap fra havner i Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg kommune, som i felleskap skal se på muligheten for å etablere en «grønn kystring». Det skal også ses på en mulig utvidelse av ladenettverk til et større område: sørover mot Halden, Strömstad og Orust, nordover mot Moss og Indre Oslofjord og vestover til Vestfold, Telemark og Sørlandskysten. Her kan det være aktuelt å samarbeide med andre nettverk og initiativer som jobber med ladeplaner for elbåter.

– Dette prosjektet skal samle inn kunnskap og være et bidrag til å tilrettelegge for en grad av grønn omstilling av mindre fartøy som bruker farvannet i Nedre Glomma, sier Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn. Hvilket er like relevant for andre norske kystkommuner. Prosjektet skal dele med seg erfaringer og kunne være et bidrag inn i arbeidet for utvikling av et mulig forretningskonsept for et helhetlig og samfunnsøkonomisk ladenettverk. Målet er, basert på resultatene fra forprosjektet, å kunne etablere en pilot for et samfunnsøkonomisk og bærekraftig ladenettverk i Nedre Glomma-regionen.

Sentrale spørsmål som ønskes besvart gjennom arbeidet er:


Om Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

183 kommuneprosjekter får 111 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser. Her kan du se alle Klimasats-prosjektene som får støtte av Miljødirektoratet i 2021.

Andre aktuelle saker: