Mer effektiv havn med automatisk portsystem

november 7, 2021

TTH7163

Borg Havn har etter søknad mottatt litt over tre millioner kroner i støtte fra Kystverket til å etablere automatisk inn- og utkjøring på Øraterminalen. Tiltaket vil ha nytte for både havnen selv, transportører og kunder. Bedre effektivitet, sikkerhet og besparelse i tid og kostnader er målet.

Hoved innkjøringen til Øra havneterminal er i dag manuell. Det er mye dokumentasjon som skal være på plass ved passering, logistikken er utfordrende og resulterer ofte i mye ventetid for de som skal hente og leverer varer og gods.

Borg Havn søkte Kystverket om såkalt effektiviseringstiltak havner i 2020, men nådde ikke opp i konkurransen.

– Vi har ikke funnet det forsvarlig å gjennomføre et slikt prosjekt uten insentiver fra det offentlige. En investering av denne typen ville måtte finansieres gjennom økt brukerbetaling og ville da reduseres havnas mulighet til å trekke økt gods fra veitransport, forteller Johansen. Borg Havn valgte derfor å søke midler på nytt for 2021, og fikk tildeling fra Kystverket i årets andre tildelingsrunde. Tilskuddet er såkalt prosjektutløsende. Det betyr at vi ikke har startet noe detaljprosjektering eller tilbudsprosess ennå. Det ville vært brudd på betingelser satt av Kystverket, legger Johansen til.

Borg Havn har søkt om støtte til tiltak som innbefatter fysiske tiltak i det som kalles «Main Gate», hovedporten på Øraterminalen, samt skilting, oppmerking av kjøreveier, IT-system og andre tiltak knyttet opp mot dette. Et eksempel er kameraer for lesing av skilter.

-Hensikten med prosjektet er å få en økt effektivitet i inn- og utkjøring til Øraterminalen, samt en bedre godsflyt i havna og til-fra skip, sier assisterende havnedirektør Roar Johansen.

 

Borg Havn har beregnet en totalkostnad på om lag 4,8 millioner kroner, hvorav statsstøtte gjennom tildeling fra Kystverket er på 3,05 millioner. Prosjektet vil ha oppstart utover vinteren og skal være ferdig senest til høsten 2022. Alt må tilpasses og Borg Havn vil planlegge, prosjektere og bygger selv. I følge Johansen jobbes det med utgangspunkt i dagens hovedinnkjøring. Det blir ventelig ikke store endringer der hvor Auto-Gate bygges opp. Men det kan bli aktuelt å ha mindre tiltak med eksempelvis gjenkjenning av bilskilter i flere porter, sier han. Øraterminalen har totalt ti porter inn til havneområdene.

 

Godsoverføring fra sjø til vei

Borg Havn har konkret vurdert bespart ventetid for sjåfører, som inneholder et element av forutsigbarhet for aktører. De slipper å stille seg tidlig i kø, det blir reduserte utslipp fra biler, mindre bemanning i porten og effektivitetsgevinst på terminal. Og det ligger en sikkerhet i dette, bedre godsstyring og kontroll. Vi har analysert dagens situasjon, og vurdert en besparelse, som i all hovedsak kommer brukerne til gode. Havnas konkurransekraft mot vei vil da være en viktig faktor, som Kystverket har vurdert som positivt for sin tildeling, forteller Roar Johansen.

 

Effektive og miljøvennlige havner

Kystverkets insentivordning, Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner, skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Tilskuddet kan benyttes til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

Søknadene blir rangert etter prosjektenes positive effekter målt opp mot det omsøkte støttebeløpet. Følgende kriterier ligger til grunn for vurderingen av spiser prosjekts positive effekter:

Andre aktuelle saker: