Oppstart av prøvemudring i innseilingen til Borg Havn

november 6, 2022

3 Mudringsområder

Mandag 7. november starter Kystverket prøvemudring i farleden inn til og ved Borg Havn. Anleggsarbeidet skal pågå i 2-3 uker, med mudring og håndtering av rene og forurensede masser i både sjødeponi og landdeponi.

 

Prøvemudringen skal gi økt kunnskap

Prøvemudring skal gjennomføres på tre ulike lokasjoner utenfor havneanlegget på Øra. Arbeidet som gjennomføres er viktig for å kvalitetssikre modeller, optimalisere overvåkingsprogrammet, teste avbøtende tiltak, samt sikre at valgte metoder bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra tiltaket. Resultater fra prøvemudringen også legge premisser for hvilken metode som skal benyttet i hovedprosjektet, som etter planen skal starte høsten 2023.

Entreprenør for prøvemudringen er Repstad Anlegg AS og deres datterselskap Agder Marine AS. Det er de som fysisk vil være tilsted i farleden og utføre jobben. I tillegg vil NGI (Norges Geotekniske Institutt) følge opp med overvåking av arbeidene.

Les mer om farledsprosjektet og prøvemudringen på Kystverkets sine prosjektsider.

 

Avvikling av skipstrafikken i prosjektperioden

Det er Kystverket med Horten sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) som har det daglige ansvaret for skipstrafikken som trafikkerer til og forbi havneanlegget på Øra. Dette gjelder også under mudringsperioden. Det må forventes at mudringsarbeider i farleden kan gi noe forsinkelser for enkelte anløp som trafikkerer til, eller forbi Øra.

I forbindelse med arbeidet er det også satt ut midlertidige installasjoner i sjøen. Sjøfarende bes om å utvise ekstra oppmerksomhet rundt disse. Det er 100 meters sikkerhetsavstand til disse og varsel i etterretning for sjøfarende (Efs) er sendt ut.

Horten VTS har det overordnede ansvaret for sikkerheten og beredskapen i vårt sjøområdet. Dette gjelder også i prosjektperioden.

 

Andre aktuelle saker: