Samfunnsnytte av en god havn

april 21, 2021

Änløp Til Denofa

Borg Havn IKS er i ferd med å utarbeide en ny, strategisk plan for havnas virksomhet i årene fremover. Et sentralt tema er hvor Borg Havn IKS skaper mest nytte for næringslivet og for Nedre Glomma regionen. 

En strategisk plan vil legge føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres for havnas virksomhet de kommende år. I tillegg ser vi at det er nødvendig å komme mer i inngrep med de samferdselspolitiske prioriteringene. Det å kunne dokumentere de mulighetene som ligger i vår region for verdiskaping og arbeidsplassutvikling på land og vann synes nødvendig for å bli prioritert i Nasjonal transportplan. Uten et fungerende transportsystem vil ikke næringslivet ha de rammebetingelser som trengs for å skape veksten vi trenger. Det ønsker vi å få bedre belyst gjennom dette arbeidet.

Borg Havn IKS ønsker mer kunnskap om havnas betydning for næringslivet og for utviklingen i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Kunnskapsgrunnlaget baseres på intervjuer og med modellanalyser knyttet til sysselsettingsvirkninger og til sparte utslipp av klimagasser ved sjøtransport. Havna skal gjennom dette initiativet kartlegge nytten for regionen i fire dimensjoner:

Arbeidet ledes av senior prosjektleder Geir Berg i Rambøll Norge as. Seniorforsker Roald Sand i Sintef vil utføre modellberegningene av de de indirekte sysselsettingsvirkningene. Prof. II Stein Erik Grønland i Sitma as vil utføre beregninger i den nasjonale godstransportmodellen. Forståelsen av hvilken nytte som Borg Havn IKS skaper for regionen vil være et viktig grunnlag for utviklingen av havna i årene fremover.

Interesserte kan gjerne ta kontakt for nærmere informasjon og synspunkter.

Kontakt:

Roar Johansen, plan- og utredningsleder
Mobil: 951 90 784 eller roar.johansen@borg-havn.no

 

 

Andre aktuelle saker: