Olava

Hollungen AS drifter i dag fergetilbudet fra Skjærhalden til Østre Øyer. Et av anløpsstedene er Gravningsund nord på Søndre Sandøy. Bryggeanlegget er i så kritisk tilstand at Borg Havn med umiddelbar virkning har valgt å kreve kaien stengt for all bruk fra både sjø og land.

Grunnlaget for å kreve stenging av et kaianlegg, er kommunens ansvar etter havne- og farvannsloven for å påse at havneanlegg er i forsvarlig stand. Kommunens ansvar og myndighet er tillagt Borg Havn. Kaien i Gravningsund er gammel, og anlegget har vært inspisert jevnlig for å sikre at passasjertrafikken her ikke skal foregå med risiko for liv og helse. Nå har ekspertise i Rambøll vært på befaring og utarbeidet en tilstandsanalyse som sier at kaien ikke er forsvarlig å bruke. Det er fare for at deler av eksisterende kaianlegg kan kollapse med dertil fare for liv, helse og materiell.

Hvorvidt det er mulig å få på plass en midlertidig løsning er ikke klart. Kaianlegget er privat, så inntil videre må en løsning komme i samarbeid mellom grunneier og fergerederiet Hollungen. Det jobbes med å få bygget et nytt kaianlegg for dagens fergeforbindelse, og da i tilfelle med Borg Havn som utbygger i samarbeid med grunneier, kommunen og Østfold kollektivtrafikk.

Andre aktuelle saker: