Prisregulativ med forslag om farvannsavgift for 2021 på høring

desember 11, 2020

Bilde 15.12.2020, 15 56 48

Borg Havn IKS (BIKS) vil etablere farvannsavgift for 2021, og legger ut forslag om lokal forskrift om farvannsavgift på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 18. desember 2020.

Denne lokale forskriften vil erstatte gjeldende lokal forskrift om anløpsavgift. Havne- farvannsloven (hfl) gir den enkelte kommune adgang til å kreve inn farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunen. Med sin inntreden i Borg Havn IKS har deltagerkommunene (Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg), delegert sine administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannsloven, med tilhørende forskrifter, til Borg Havn IKS. I gjeldende delegering inngår myndighet til å fastsette lokal forskrift om farvannsavgift, og derav myndighet til å innkreve denne. Farvannsavgiften vedtas av Havnedirektøren i Borg Havn IKS.

Fra 01.01.2020 ble ny havne- og farvannslov gjeldende. Etter en fastsatt overgangsperiode ut 2020 erstattes anløpsavgiften av en farvannsavgiften.

Havne- og farvannsloven presiserer at farvannsavgiften kun kan dekke kostnader til:

  1. nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
  2. utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne lov med forskrifter
  3. farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Forskrift om en farvannsavgift gir videre føringer på hvilke kostnader som kan dekkes. Kystverket har samlet informasjon om farvannsavgiften, den nye havne- og farvannsloven og overgangsordninger fra anløpsavgift til farvannsavgift på sine nettsider.

Kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost gir også nyttig informasjon om håndtering av et eventuelt opparbeidet over- eller underskudd for farvannsavgiften.

Frist for tilbakemeldinger
Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 18. desember, og høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til firmapost@borg-havn.no.

Ved spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med Roar Johansen, roar.johansen@borg-havn.no

RELATERTE DOKUMENT

Farvannsforskrift Med Kommentarer Høring

Prisregulativ 2021 BIKS Med Forslag Til Lokal Farvannsavgift Forskrift

Andre aktuelle saker: