Havnenes overordnede departement og direktorat besøkte Østfoldhavnene

mai 18, 2023

Kystseksjonen 09.05.23

Kystseksjonen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjestet Borg Havn tirsdag 9. mai. Kystseksjonen er de som sitter nærmest på etatsstyringen av Kystverket og som har fagansvar for alt fra faglig koordinering av sjøtransportdelen av Nasjonal transportplan til etatsstyring og myndighetssiden ved havne- og farvannsloven. Således en viktig forsamling å diskutere rammebetingelser for havnene med.

Hensikten med besøket var å lære mer om havnedrift og oppdatere seg på muligheter og utfordringer. Bransjeorganisasjonen Norske Havner koordinerte besøket, hvor også Moss og Halden deltok med innlegg og diskusjon.

Havnene hadde mye spennende å fortelle de besøkende fra departementet. Om havneaktiviteten, potensiale for grønn omstilling, transport og næringsutvikling. At god infrastruktur rundt havnene, både på sjø og land, er avgjørende samt tilgjengelige arealer for videre utvikling.

– Vi setter stor pris på at dere kan ta imot oss, sa Anita Christoffersen, avdelingsdirektør i Kystseksjonen. Å sitte sammen rundt et bord er svært lærerikt for oss i departementet og et godt kompetansegrep for oss, fortalte hun.

Arbeidet som gjøres i havnesektoren imponerte Christoffersen som roste havnene for å være fremoverlente og være med på teknologiutviklingen for å finne nye løsninger for effektiv havnedrift. Med seg i bagasjen hjem fikk departementet flere innspill til hvordan de, og Kystverket, kan bidra til videreutvikling av havnevirksomheten.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er departement for havne- og sjøtransport etter at regjeringen endret på departementsorganiseringen i 2021 der alle transportetater tidligere lå under Samferdselsdepartementet. Således ble også etatsstyringen av Kystverket flyttet fra Samferdselsdepartementet til NFD.


Kystdirektøren på havnebefaring

Borg Havn har lenge hatt en åpen invitasjon til Kystverkets øverste ledelse om å komme på besøk. Samme uke som departementet gjestet havna passet det endelig for kystdirektør Einar Vik Arset å ta en havnebefaring. Kystdirektøren kom sammen med direktør for transport, havn og farled, Sven Martin Tønnesen, til Fredrikstad torsdag 11. mai. De tok seg tid til å lytte til administrasjonen og å se på havneterminalen på Øra. Borg Havn viste fram den positive utviklingen havna og næringslivet har hatt, med gjenvinningsbedrifter spesielt, over mange år. Et aktivt og utviklende næringskluster som bruker sjøen som transportåre, og som tar aktivt del i den grønne omstillingen. Ikke uventet hadde havnedirektør Lundestad også klare forventninger om viktigheten av å følge opp planlagte farledsutbedring som trengs for ikke å stagnere og miste viktige industriarbeidsplasser.

Kystdirektør Arset og direktør Tønnesen viste stor interesse for den spennende utvikling som har vært og lovet å jobbe aktivt for å finne løsning på utbedring av innseilingen til Borg Havn. De ønsker å ha dialog med eierkommuner framover, og ønsker så raskt som mulig å komme i gang med deponiløsninger og komme i prosess med konkurranseutsetting av vedlikeholdsmudring.

Etter besøket i Borg Havn satte representantene fra Kystverket kursen nordover til havnebesøk i Moss og Oslo.

På bilde (fra venstre): Charlotte Iversen, Henning Lilleng, Tore Lundestad, Kenneth Mathisen (alle Borg Havn), Einar Vik Arset, Sven Martin Tønnesen (begge fra Kystverket) og Roar Johansen (Borg Havn). 

 

Andre aktuelle saker: