Nexans Ved Kai

Alle gode ting er 3 for Borg Havn, vi har fått varsel om full uttelling på søknaden til Enova om støtte til landstrøm på Øra etter ett par forsøk tidligere.

Totalt kr. 9 717 731  i støtte gir oss nå mulighet til å tilrettelegge landstrøm på de mest trafikkerte kaiene syd på Øra der blant annet Nexans har kaiplass når de ligger i havna for opprusting eller kabelopprulling.

Landstrøm i havner er et faglig og politisk høyt prioritert tiltak for å redusere utslipp fra skipsfarten. Da særlig i lokalmiljø der konsentrerte utslipp fra store skip gir nedsatt luftkvalitet, men også sett opp mot globale mål om å redusere klimautslipp. Med dagens tildelingsrunde er vi nå i gang med å bygge landstrømanlegg, og ikke minst bruke landstrøm til erstatning for fossilt drivstoff på mange av skipsanløpene her. Borg Havn har sammen med Nexans jobbet med å synkronisere tiltak i havn og på skip, slik at vi raskt oppnår en miljøeffekt med den store kapitalen som legges i dette. Her er Nexans framoverlent i forhold til å tilrettelegge nytt og gammelt av fartøy for mottak av strøm fra havn. Vi gleder oss derfor til å kunne se Nexans ta i mot den første «pluggen» og ikke alt for lang tid. Men vi forventer også god nytte på kort og lang sikt for alle andre rederier som har faste og sporadiske anløp på trafikkhavna. Og de er det gledelig nok mange av etterhvert.

-Vi er svært fornøyde med å få tildelt støtte til å etablere landstrøm på Øra. Landstrøm er et ledd i elektrifiseringen av havnen og en viktig del av framtidens havneløsning, sier havnedirektør Tore Lundestad. Målet vårt er å bli en utslippsfri havn innen 2030. I tillegg til landstrøm jobber vi også aktivt med flere prosjekter i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet, fortsetter Lundestad.

Sparer miljøet betydelig
Det ligger store miljøgevinster i at skipene som legger til i Borg Havn kan koble seg til landstrøm. Det er anslått et potensial på nær 3,4 million kilowatt timer i året, basert på energiforbruket til fartøyene som besøker havna. Dette gir en tilsvarende miljøbesparelse ved at skipene slipper å produsere den elektrisiteten ved bruk av fossilt drivstoff.

Ferdig sommeren 2020 (NB! Ny dato for ferdigstillelse er høsten 2021)
Prosjekteringen starter opp til høsten, og planen er å ferdigstille prosjektet neste sommer. Målsetningen er at anlegget skal være testet og være klargjort for bruk senest i september 2020. Kravet fra Enova er at landstrømanleggene skal være satt i drift senest 1. januar 2021.

Borg Havn nytter samtidig anledningen til å gratulere alle de andre 9 prosjektene som har fått tilsagn om støtte, blant annet vår gode nabohavn i Halden. Svært gledelig og spennende. Ti nye landstrømprosjekter får til sammen 87 millioner kroner i støtte av Enova for å kutte klimagassutslipp ved kai.

Enova vurderer ulike alternativer for en videre satsing på landstrøm
Enovas ordningen med støtte til landstrømanlegg har vært organisert som konkurranser. Støtte til landstrømanlegg har blitt gjennomført i flere omganger. Alle som tilfredsstiller utlysningskriteriene har blitt rangert etter hvor stort brukspotensiale Enova antar at landstrømanlegget vil ha. Initiativtagerne har kunnet søke om opptil 75 prosent av investeringskostnaden.

Dette er Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin nåværende form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

– Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial, sier Nakstad.

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører nå Enova i samarbeid med NVE og Kystverket en utredning som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.

– Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm tidlig neste år. Frem til da vil vi fokusere på å bygge opp etterspørselen gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land, avslutter Enova-sjefen.

Andre aktuelle saker: