Manglende vedlikeholdsmudring rammer lokalt næringsliv på Øra og setter arbeidsplasser i fare

februar 9, 2021

IMG 1322

Elveløpet i Glomma er på enkelte steder for grunt. I fjor høst skjerpet Samferdselsdepartementet inn reglene for skipsanløp. Nå ser vi konsekvensene for skipsfarten og næringslivet i regionen.

Bulkbåten MV Federal Swift ankommer Øra i dag lastet med soyabønner til Denofa. Det er lavvann og fartøyet hindres da å legge til ved Denofa sin kai. Grunnen til det er for liten seilingsdybde og strenge seilingsregler fastsatt av Samferdselsdepartementet. Noe som skyldes redusert dybde i deler av farleden som følge av oppgrunning. Federal Swift er 190 meter lang og har en dypgående dybde fullastet på 9,9 meter ved ankomst til Fredrikstad. Båten må lettes med 4 500 – 5 000 tonn på en av kaiene til Borg Havn, før den kan gå videre opp hovedleden til Denofa for å losse resten av lasten.

 

 

–  En slik løsning er dårlig både miljømessig og økonomisk, sier Torgeir Hjertaker som er fabrikkdirektør hos Denofa. Innkommende råvarer må fraktes fra containerterminalen med lastebil opp til fabrikken noen hundre meter lenger opp i elveløpet. Med så liten klaring mot bunnen vil også skipstrafikken virvle opp og spre forurensede sedimenter som ligger på elvebunn. Det påløper ekstra kostnader til forhaling med taubåt og statslos, ekstra utstyr og personell for håndtering av lasten, i tillegg til diverse havnegebyr.

–  Utgifter vi ikke ville hatt dersom båten hadde anløpt vår kai direkte, forteller Hjertaker. Han anslår en merkostnad for Denofa på rundt 600 000 kroner bare for dette anløpet. Ekstrakostnadene vurderer Denofa til å sende til Kystverket for ikke å ha opprettholdt fremkommeligheten for skipstrafikken. Farleden er sjøens veier og statens ansvar etter havne- og farvannslovens paragraf 6.

 

 

–  Det er 25 år siden det sist ble vedlikeholdsmudret utenfor Øraterminalen og etterslepet er nå langt over kritisk nivå, sier terminalsjef i Borg Havn Kenneth Mathisen. Mudring for å sikre seilingsdybder er forsømt i en årrekke på grunn av usikkerheten om farledsprosjektet inn til Borg Havn. Et utredningsarbeid som har pågått de siste 16 årene. Det haster med å få utbedret farleden inn til havna, sier han og legger til at tiltaket har stor betydning for både industri- og næringslivsaktørene i området.

–  Vedlikeholdsmudring av det som omtales som Røsvikrenna av seilingsleden, altså området ved Øra havneanlegg, Denofa havn inkludert snuplassen ved Fuglevikbukta er særlig viktig, forteller Mathisen.

Samferdselsdepartementet og Kystverket tok selv, uten forvarsel, affære gjennom skjerpede seilingsregler i sjøtrafikkforskriften i fjor høst. Maksimal dybde for skip ble endret fra 9,9 til 9,2 meter. Dette uten å informere verken kommunene, havnemyndigheten eller aktuelle bedrifter som blir berørt, sier terminalsjef Mathisen. Etter reaksjoner fra næringslivet har myndighetene åpnet opp for å ta båter opptil 9,9meter til Denofa på høyvann, men det må søkes dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.

Høsten 2020 ble det kjent at det heller ikke i 2021 blir avsatt midler til å komme i gang med farledsprosjektet, selv om nødvendige tillatelser er gitt. Kystverket har ikke ført opp arbeidet med innseilingen til Borg Havn før etter 2027 i sitt innspill til ny nasjonal transportplan for årene 2022–2033.

–  Vi ser nå hvordan lokalt næringsliv rammes. At en så stor og sentral godshavn som Borg Havn ikke blir prioritert er bare ikke godt nok, avslutter Hjertaker og Mathisen samstemt.

 

KONTAKT:

Torgeir Hjertaker, Fabrikkdirektør Denofa AS
Mobil: 907 70 899
E-post: torgeir.hjertaker@denofa.no

 

Kenneth Mathisen, terminalsjef Borg Havn IKS
Mobil: 489 58 798
E-post: kenneth.mathisen@borg-havn.no

Andre aktuelle saker: