Masteroppgave om effektivisering av containerskips ruter i Oslofjorden

juli 11, 2016

Masteroppgave Om Effektivisering Av Containerskips Ruter I Oslofjorden 1

HSN – Høgskolen i Sørøst-Norge er norsk prosjekteier til EU-prosjektet NØKS II – Nærskipsfart i Øresund/Kattegat/Skagerrak.  Nylig ble det avholdt et NØKS-seminar på campus Vestfold der studenter fra bachelorprogrammet i Skipsfart og logistikk og masterprogrammet i Maritim ledelse la fram sine oppgaver.

 

Et viktig formål med Interreg prosjektet NØKS er å involvere studentene i prosjekter sammen med skipsfartsnæringen. Vi trekker her fram to prosjekt som ble presentert på seminaret, og som viser interessante resultater slik de er presentert av studentene.

Karoline Hordenes masteroppgave «Effektivisering av containerskips ruter i Oslofjorden» setter fokus på hvor effektive containerrutene egentlig er med tanke på full utnyttelse av lastekapasiteten til skipet. Hun konkluderer med at det finnes et klart forbedringspotensial og vurderer muligheten for å øke frekvensen med over enn 30 prosent sammenliknet med dagens situasjon.

Hordnes la til grunn data fra Marine Traffick basert på observasjoner fra ti forskjellige såkalte «feeder-ruter». Feeder-skip samler containere fra ulike havner og transporter dem til sentrale containerterminaler, hvor de lastes over på større fartøy eller fraktes videre med lastebil eller tog.

– De største forbedringspotensialet for feeder-rutene fant jeg i tiden skipene bruker i havn, men også når det kommer til transittid og hastighet til sjøs er det gode muligheter for besparelser, sier Hordnes.

Mats Snørteland var også blant studentene som presenterte sine funn. I hans bacheloroppgave Økonomisk effekt ved flytting av losbordingsfeltet fra Færder har han vurdert om en endring av lospåmønstringsfeltet i Oslofjorden vil kunne slå ut gunstig for næringen.

Han konkluderer med at en flytting av lospåmønstringsfeltet fra Store Færder til Bastøy vil kunne innebære en økonomisk besparelse på omtrent 30 prosent for lospliktige oljetankskip og containerskip, blant annet gjennom lavere utgifter forbundet med losingsgebyr.

Dette vil også kunne gi en grønn gevinst:

– En flytting av lospåmønstringsfeltet vil også kunne gi en økende verning av miljøet i Færder Nasjonalpark. Det er heller ingen grunn til at en økning av innseilingskorridoren for lossøkende skip vil medføre økt sikkerhetsrisiko, sier Snørteland.

Spennende resultat som vi havner burde jobbe videre med. Effektivitet i havn er vi alle opptatt av, og her i Borg Havn er det store grep på gang for både arealeffektivisering og bedre logistikkoperasjoner «Ship to Shore» og terminalhåndtering.

Det andre har vært en lavthengende frukt, der havner har påstått lenge at det burde være åpenbare effekter av å flytte losbordingsfeltet i innseiling til Oslofjorden. Men politisk stopper dette, forstå det den som kan! Fint å få det bekreftet nok en gang i en bacheloroppgave fra en anerkjent studieinstitusjon.

Mer om Interregprogrammet NØKS II finner du her.

Andre aktuelle saker: