Mudring ved Tollbodbryggen i Fredrikstad sentrum

april 3, 2020

Mudring

Borg Havn har inngått avtale med Sjøtjenester AS om å foreta vedlikeholdsmudring ved Tollbodbryggen i innløpet til Vesterelva.

Strøm og avsetninger av finstoff fra Glomma har medført opp grunning langs kaien på Tollboden, og redusert dybde har vanskeliggjort bruken for litt større fartøy. Kaianlegget på Tollboden brukes av mange små og store fartøy, men det er spesielt ved besøk av store seilbåter, cruiseanløp og arrangement som Tall Ship Races at dybden her blir en begrensning.  Sjøområdet som skal utdypes er omlag 950 m2 stort og betegnes Tollboden sydvest og Tollboden nordøst. For å oppnå opprinnelig dybde må det graves mellom 0,5 meter og 1,0 meter løsmasse fra sjøbunnen, tilsvarende omlag 750 m3. Sjøtjenester benytter seg av en gravemaskin på lekter. All masse tas opp på land og deponeres på godkjent deponi.

Arbeidet starter over påske, med opprigging av maskiner 14. april og oppstart mudring den 15. april. Mudringsarbeid vil foregå i tidsrommet fra 07:00-19:00 på hverdager, og det er ventet noen dagers arbeid med antatt ferdigstillelse mot slutten av uke 17.

Tiltaket er behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Viken med vedtak datert 16.10.2019. Vedtaket og tillatelsen kan du lese her

Vedtak Om Tillatelse Etter Forurensningsloven Til Mudring Ved Borg Havn (303 1240) I Fredrikstad Kommune

Tillatelse Med Vilkår Mudring I Sjø Borg Havn IKS Fredrikstad Kommune.

Det er satt krav om måling av turbiditet (måling av partikler i sjøen) under hele anleggsperioden. Borg Havn vil føre kontroll i samarbeid med NGI. Fredrikstad kommune har i sin behandling påpekt viktighet av å holde støykrav innenfor godkjente retningslinjer kap. 4 T1442/16. Dette vil Borg Havn være påpasselig med å følge opp sammen med entreprenør.

Arbeidet vil kunne medføre restriksjoner for båttrafikken, og det må utvises varsomhet ved ferdsel. Kontakt med entreprenør kan gjøres på VHF kanal 16. Ved spørsmål kan også havneoppsynet i Borg Havn kontaktes.

Kaifronten vil senere bli oppgradert med 2 nye pullere i den sør/vestre enden.

Andre aktuelle saker: