Oppstart av undervannssprengning ved Alvimkaia i uke 7

februar 14, 2024

Alvim Fra RAM

I løpet av uke 7 vil Repstad Anlegg på vegne av Borg Havn starte arbeidene med å fjerne en mindre fjellknaus i elva ved Alvim kai øst. Arbeidene vil pågå i en periode på 4 – 6 uker. Det skal borres og sprenges fjell. Stein- og muddermassene skal deretter fjernes og kjøres til godkjent mottak.


Tiltak ved Alvimterminalen

For å opprettholde tilgjengelighet og sikkerhet ved kai og i farleden ble det vinteren 2023 gjennomført vedlikeholds mudring i kainære områder ved Avlimterminalen i Sarpsborg. Sprengning av en mindre fjellknaus, som også er en del av dette prosjektet, ble utsatt da det i tillatelsen fra Statsforvalteren er satt forbud mot sprengningsarbeidet i perioden mellom 1. april og 15. desember.

Det foreligger altså tillatelse til gjennomføring av tiltaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og godkjent tillatelse fra Sarpsborg kommune. Da området ligger i et område med fare for kvikkleire og kvikkleire skred har det det vært et spesielt fokus på geoteknikk i dette arbeidet. Statsforvalteren og kommunen stiller flere konkrete krav både til arbeidet og måten det skal utføres på, til overvåking og for tidspunkt for gjennomføring av arbeidene.

Det kan være at arbeidene medfører noe støy og rystelser til nærliggende omgivelser. Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

KONTAKTINFO:

Pål Erling Johnsen (Borg Havn), e-post: paljohn@borg-havn.no  Mobil: 91 11 71 81

Tor Helge Flåt (Repstad Anlegg)  Mobil 95020359

Figuren over viser en skisse for fjell som skal fjernes grå markering tilsvarer 5,5 meters dybde.

 

Andre aktuelle saker: