Samfunnsnytten av Borg Havn

september 28, 2023

Øra Flyfoto1

Mer enn 100 virksomheter i vår nærregion frakter gods inn og ut over terminalene på Øra i Borg Havn hvert år. Disse virksomhetene sysselsetter i overkant av fire tusen mennesker, viser en rapport om samfunnsnytten av Borg Havn.

Borg Havn tilrettelegger for sjøtransport, logistikk og næringsutvikling og havna er et verktøy for å bidra til verdiskaping og positive ringvirkninger i form av økt omsetning og sysselsetning. Vi har vært nysgjerrige på hva slags ringvirkninger Borg Havn har for det miljøet vi er en så integrert del av her i Nedre Glomma. For å se fremover, må vi se bakover og reflekterer over hva vi er for hvem? Slik finner vi ut hva vi bør fokusere mer på fremover for å bli enda bedre for samarbeidspartnerne våre, for lokalbefolkning og for våre eierkommuner.


Trafikkhavna på Øra er viktig for arbeidsplassene og konkurransekraften for næringslivet i Østfold

Rambøll har på oppdrag fra Borg Havn gjennomført en omfattende kartlegging av samfunnsnytten av de offentlige havneterminalene i Nedre Glomma, basert på intervjuer med 25 bedriftsledere i næringslivet og modellberegninger i Nasjonal godstransportmodell og i kryssløpsmodellen Panda. Analysen viser at den offentlig trafikkhavna på Øra er samfunnskritisk infrastruktur for næringslivet i regionen. Så godt som alle bedrifter i Østfold med internasjonale handelspartnere anvender sjøtransport. Mer enn 100 bedrifter i Østfold og Follo fraktet varer over Øraterminalen i 2021. De 40 største brukerne av havna har i overkant av 4 000 sysselsatte i Østfold.

Øraterminalen er aller viktigst for det eksportrettede næringslivet. Intervjuene viser at halvparten av de 40 bedriftene ville hatt økonomiske utfordringer dersom varene i stedet måtte fraktes over andre trafikkterminaler, som Moss Havn og Oslo Havn. Merkostnaden vil bli høyere enn overskuddet i bedriftene. For ti av bedriftene anslår daglig leder at virksomheten måtte flyttet ut av regionen dersom trafikkhavna bortfalt. Det er ikke mulig å øke prisene i tilsvarende omfang som veksten i kostnader. De ti bedriftene og driften av terminalene sysselsetter 540 årsverk.

Foto: Stein Johnsen/Contentvideo

Rapporten er den første i sitt slag som graderer sysselsettingseffekten av en havn og som bruker Nasjonal godstransportmodell for beregning av CO2 effekter. Nasjonal godstransportmodell anvendes av de statlige transportetatene for å beregne virkningene av samferdselsinvesteringer.

I modellen er det beregnet at Øraterminalen og kaiene langs Glomma, både offentlige og private, sparer næringslivet for 384 millioner kroner i årlige kostnader (2020-kroner). I tillegg reduseres utslippene av klimagasser i CO2-ekvivalenter med 22 255 tonn per år.  Om lag 60 prosent av trafikken i Nedre Glomma vassdraget avvikles over offentlige terminaler.

Industriområdet på Øra representerer alene mer enn 2 500 arbeidsplasser. Det sier noe om havnas betydning for lokalsamfunnene våre her i Østfold-regionen. Havna er også en betydelig garantist for at det skal finnes arbeidsplasser og vekstmuligheter her også i fremtiden.

Hele rapporten kan leses her: Samfunnsnytten av Borg Havn

 

KONTAKTINFORMASJON

Roar Johansen (ass. havnedirektør/plan- og utredningsleder)
e-post: roajoha@borg-havn.no, mobil 951 90 784

Geir Berg (senior prosjektleder i Rambøll)
e-post: geir.berg@ramboll.no eller mobil: 971 94 747

 

Foto: Stein Johnsen/Contentvideo

Andre aktuelle saker: